Creditmix BG

Използване

Собственикът и администраторът на онлайн сайта www.creditmix.bg (наричан по-долу Сайта) е „Creditmix.bg“ (наричан по-долу „Собственик“). Собственикът си запазва правото да допълва, променя или променя по друг начин информацията и правилата на Сайта, както визуално, така и по съдържание. Също така, Собственикът има право по всяко време да ограничи безплатния достъп до Сайта.

Посетител - физическо лице, което посещава Сайта в Интернет (www.creditmix.bg).

Посещавайки Сайта, неговият Посетител се съгласява с условията на бисквитките, защитата на данните, използването и електронната поща. Приема се, че Посетителят е прочел тези условия и ги приема.

Спрете да използвате Сайта, ако имате претенции към правилата и тяхното съдържание не е приемливо, връзка (и) към авторските права. Споровете, които възникват между посетителите при използване на Сайта, ще се разглеждат по начина, предвиден в регулаторните актове на Република Латвия.

Съдържанието на Сайта е информативно. Информацията в Сайта не съдържа и не може да се счита за конкретна оферта, конкретен продукт или услуга и т.н.

Сайтът обобщава информация за услугите, предлагани и предоставяни от други адвокатски кантори. Конкретни, подробни и обяснителни отговори на въпроси, които представляват интерес за Посетителя (например инструкции за забавени плащания, инструкции за неизвършени плащания, код на дейностите и политика за отговорно кредитиране, разкриване на плащания, включително годишни лихви, политики за подновяване, информация за контакт и др.), възникнали при посещение на Сайта, са достъпни на началната страница на конкретния доставчик на услуги.

Не гарантираме за информацията, публикувана на уебсайта и както и за изпълняваните функции, нито поемаме отговорност за възможни грешки на Посетителя, нито носим отговорност за пригодността на информацията, публикувана на Сайта, на всеки посетител.

Разкритата информация има информативен характер и Собственикът не носи отговорност за взетите решения или за предприетите действия във връзка с посетителите на Сайта, които са направени след посещение на Сайта, и по отношение на количеството на информация и препоръки, публикувани на Сайта.

Информацията, предоставена на Сайта, не се проверява отделно, тя се публикува въз основа на надеждни информационни източници.

Разходите, посочени на Сайта, се публикуват с информационна цел, освен ако на Сайта не е посочена друга информация. Препоръчваме да проверите разходите преди да извършите конкретна транзакция на началната страница на конкретен доставчик на услуги.

Собственикът има право да поставя на Сайта връзки към други начални страници, собственост или контролирани от други физически лица и/или юридически лица, въз основа на които Сайта може да съдържа такива видове външни сайтове, включително достъп до началните страници на трети страни и също така може да предлага или информира за предлаганите продукти, услуги и т.н. от трети лица. Относно съдържанието на началните страници, предлагани от трети страни, вкл. за съдържанието на продуктите и услугите, които предлагат, Собственикът не поема отговорност и не извършва проверката им. Сайтът не носи отговорност за сигурността на други начални страници. Трябва да знаете, че сигурността на такива сайтове може да се различава от тази на Сайта.

Собственикът на Сайта не поема отговорност за загуби (преки, косвени или случайни), възникнали след използването на Сайта, и също така не носи отговорност за достъпността на информацията за Сайта в мрежата.

Информацията, която е въведена на Сайта, е публикувана във формуляра за кандидатстване и не се предоставя на трети лица.

Информацията в Сайта може да бъде прегледана и разпечатана само за лични, нетърговски нужди.

Логото, публикувано на Сайта, търговските марки и други авторски произведения са материали за авторско право, които са защитени от приложимите закони на Република Латвия. Този авторски материал е лична собственост на Собственика или друго физическо / юридическо лице.

Никой друг, с изключение на „www.creditmix.bg“, няма право да обработва, променя информацията  намираща се на този сайт. Всяка публикация на информация от Сайта или друга нейна употреба е забранена, без предварително разрешение на „www.creditmix.bg“. Ако авторските права са нарушени, в случай на неспазване на условията и в зависимост от естеството на нарушението и последиците, нарушителят се призовава към гражданска, административна или наказателна отговорност, установена в нормативните актове на Република Латвия.

Забранява се извършването на всякакви действия, насочени към сигурността, стабилността и бързината на функционирането на системата на Сайта.

Собственикът има право по всяко време да въведе други условия за използването на Сайта, които влизат в сила от момента на публикуване на новите условия на Сайта. Използване на сайта, вкл. цялата публикувана информация след промените означава, че потребителят се е съгласил с всички условия на Сайта.

Условиятана Сайта не се отнасят за началните страници на други физически/юридически лица.

Проверявайте редовно условията на сайта, тъй като те подлежат на промяна без предварително уведомление. Ако имате въпроси, моля, използвайте нашия раздел за контакт или имейл

Проверявайте редовно условията на сайта, тъй  като те подлежат на промяна без предварително уведомление.

Инсталирайте приложението